12345

  C 23 по 27  марта 2019/2020 уч.г. в учреждении образования прошла неделя английского языка. Целью проведения данного мероприятия стало повышение мотивации к изучению английского языка, расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков, приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка. Программа недели была насыщенной и разнообразной. Для реализации поставленных целей были проведены следующие мероприятия: игры-викторины, турниры по страноведению и  интеллектуальные игры, конкурсы, просмотр обучающего фильма про Великобританию, распространение листовок о здоровом образе жизни.   Все классы были вовлечены в проведение языковой недели. Учащиеся показали хороший уровень владения английским языком, умения использовать полученные знания для решения поставленных задач.

IMG 20200324 092040

IMG 20200324 104158

IMG 20200325 120108

IMG 20200326 130257

IMG 20200327 105027

IMG 4df3e5a8d52a28cf64ae16bf59022beb V

План проведения недели английского языка

“Welcome to the World of English”

Цель:

 повышение мотивации к изучению английского языка, расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков, приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка.

Задачи:

 поддержать интерес учащихся к изучению иностранного языка и стимулировать потребности в его использовании;

 создать и поддержать активную мотивацию у учащихся к изучению английского языка;

 стимулировать практическое применение полученных в процессе обучения умений и навыков для решения творческих задач, выходящих за рамки учебного процесса;

 содействовать формированию творческой активности и креативного мышления учащихся.

День недели

Тема мероприятия

Ответственный учитель

Время проведения

Место проведения

Класс

Quiz Day

(День викторин)

Понедельник

23.03.2020

1.Открытие недели английского языка

2.Оформление информационного тематического стенда

3. Игра-викторина для “I can”

(«Я могу»)

4. Настольная игра “Which one is Different?”

(«Назови лишнее»)

Маликова У.В.

Маликова У.В.

Маликова У.В.

Маликова У.В.

8:00-8:10

На протяжении дня

10:55-11:40

11:50-12:40

12:55-13:40

І этаж

І этаж

Кб. 3 класса

Кб. 5

класса

Кб. 7 класса

3-9 класс

3-4 класс

5 класс

7 класс

Knowledge Day

(День знаний)

Вторник

24.03.2020

1.Игра-викторина “All about everything”

(«Всё обо всём»)

2. Настольная игра “Name your Favorite”

(«Назови своё любимое…»)

Маликова У.В.

Маликова У.В.

9:00-9:45

11:55-12:40

10:00-10:45

12:55-13:40

13:50-14:35

Кб. 9 класса

Кб. 6 класса

Кб. 4 класса

Кб. 7 класса

Кб. 5 класса

8-9 класс

6-7 класс

4 класс

7 класс

5 класс

British Traditions and Customs Day

(День Британских традиций и обычаев)

Среда

25.03.2020

1.Просмотр обучающего фильма “The UK”

2. Игра-викторина “The Star Hour”

Маликова У.В.

Маликова У.В.

9:00-9:45

10:55-11:40

11:55-12:40

Лаборатория

Кб. 7 класс

Кб. 9 класса

8 класс

7 класс

9 класс

Healthy Day

(День здоровья)

Четверг

26.03.2020

1.Тест «Аre you healthy?»

2.Распростронение листовок на английском языке на тему «Здоровый образ жизни» среди учащихся и педагогов

3.Настольная игра “Use a word” («Используй слово»)

Маликова У.В.

Маликова У.В.

Маликова У.В.

На протяжении дня

На протяжении дня

11:55-12:40

12:55-13:40

Кб. 8 класса

Кб. 9 класса

3-9 класс

9 класс

8 класс

9 класс

Smile Day

(День улыбки)

Пятница

27.03.2020

1.Распростронение мотивирующих открыток на английском языке среди учителей и учащихся

2.Закрытие недели английского языка. 3.Подведение итогов с награждением особо активных и отличившихся учащихся в разных номинациях.

Маликова У.В.

Маликова У.В.

Маликова У.В.

На протяжении дня

10:45-11:55

10:45-11:55

І этаж

І этаж

9 класс

3-9 класс

 06.02.2020 адбылося пасяджэнне педагагічнага савета па тэме “Паспяховая рэалізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці навучэнцаў як неабходны фактар павышэння якасці адукацыі”.

 Мэта педагагічнага савета: павышэнне ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў праз засваенне навукова-метадычных і псіхалагічных прынцыпаў арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці

 Вядучая яго ідэя: адукацыйны працэс - гэта дзейнасць трохбаковая. Яе ўдзельнікамі з'яўляюцца навучэнцы, настаўнікі і законныя прадстаўнікі. Кожны ўдзельнік зацікаўлены ў дасягненні навучальных вынікаў і ў тым, каб гэтыя вынікі былі ацэнены аб'ектыўна, каб былі выключаны выпадкі суб'ектыўных і памылковых меркаванняў, каб адзнакі адлюстроўвалі сапраўдную паспяховасць навучэнцаў.

 Кантрольна-ацэначная дзейнасць (далей КАДз) з'яўляецца важнай састаўляючай часткай адукацыйнага працэсу. Яе эфектыўнасць залежыць ад таго, наколькі ўмела настаўнік і навучэнцы гэтую дзейнасць ажыццяўляюць.

 Перад правядзеннем педагагічнага савета кіраўнікам школьных метадычных аб’яднанняў было прапанавана падрыхтаваць дамашняе заданне: размежаваць паняцце “адзнака” і “ацэнка” (Сазонава В.Б.), узнавіць матэрыял пра дзесяцібальную сістэму ацэнкі вучэбных дасягненняў, яе сутнасць (Чаеўская М.П.), азнаёміць з нарматыўнымі дакументамі, якія рэгулююць кантрольна-ацэначную дзейнасць (Пырх А.В.).

  Бурак В.С., Лемяшэўская Л.П., Малікава У.В. падрыхтавалі змястоўныя выступленні. На працягу практычнай часткі педагогі выконвалі тэматычны лічбавы дыктант, працавалі ў групах, удзельнічалі ў брэйн-рынгу.

 Напрыканцы педагагічнага савета быў зроблены вывад аб тым, што сістэматычны кантроль ведаў і ўменняў навучэнцаў - адно з асноўных умоў павышэння якасці навучання. Умелае валоданне педагогамі рознымі формамі кантролю ведаў і ўменняў спрыяе павышэнню зацікаўленасці навучэнцаў у навучанні, папярэджвае адставанне, забяспечвае актыўную работу кожнага. Кантроль для навучэнцаў павінен быць навучалым, а такім чынам, ён будзе і развіваючым, і выхоўваючым.

IMG 0ad51c0cfaef535feb24c2c488ce780c V IMG f329b4220685f197b9d5ad031bda0794 V

IMG 701e5ab77d18857a4d4af41c75d37cac V

IMG de58d4fe8fb6ba6781363b5d5ba420bf V

  04.03.2020 года состоялось очередное заседание ШМО классных руководителей среднего звена «Системный подход к решению проблемы воспитания духовно-нравственных качеств учащихся в учреждении образования и семье”. Заседание проводилось в форме круглого стола. В ходе заседания обсудили формы организации совместной деятельности классного руководителя и родителей, взаимодействие педагогов и родителей в работе с детьми. Своим опытом поделилась Лемешевская Л.П., которая подчеркнула в выступлении, что успешное воспитание возможно при условии тесного сотрудничества семьи и школы, при условии взаимной поддержки и согласованности в подходе к ребенку, в требованиях к нему, в способах и приемах воспитания.

  Маликова У.В. отметила, что классный руководитель в состоянии усилить влияние семьи на ребенка или, напротив, нейтрализовать это влияние, если того требует жизненная ситуация.

  Старовойтова В.С. провела для педагогов деловую игру с элементами тренинга «Гармония общения». Цель игры: расширение профессиональной компетентности учителей на основе упражнений по выработке умений в организации и проведении родительского собрания; развитие навыков принятия коллективных решений. Педагоги с удовольствием побывали в роли родителей, выработали рекомендации по формированию духовно-нравственных качеств учащихся.

Заседание прошло в творческой и позитивной атмосфере.

1027

1028

1026

 В пятницу, 13.12.2019, в учреждении прошло заседание школьного методического объединения учителей филологического цикла. Педагоги посетили открытое учебное занятие по русскому языку в VI классе по теме "Имена собственные и нарицательные" (учитель Лемешевская Л. П.), в основу которого были положены методы и приемы игровой технологии. Научно-методический блок заседания включал в себя вопрос текстоцентрического подхода на учебных занятиях как одного из средств повышения учебной мотивации (учитель английского языка Маликова У. В.). Члены ШМО ещё раз обсудили рекомендации по итогам изучения качества образования как ресурса развития читательской грамотности учащихся. Завершилось заседание практикумом, во время которого педагоги под руководством руководителя ШМО Чаевской М. П. работали с методами повышения уровня внутренней мотивации учащихся к изучению предметов филологического цикла.

IMG 1bb14df920703a3e69554b9ca3bd8c04 V

IMG 017d0d8ed36c7e8e3e8ce7c1dc2c62cc V

IMG 365c0f450a23cabd923f280484e3e24a V

IMG 8044d1102248098c28e31fce0be2cdae V